subwencja oświatowa 2021

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, chemia i fizyka. Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r.
Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jest, osoby prawne lub osoby fizyczne;

 • które mają lub będą mieć od 01.09.2021 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);

 • które nie są szkołami zorganizowanymi w podmiotach leczniczych;

 • które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;

 • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2020.

 • Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.


Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać w formie edytowalnej (xls).


Wzory wniosku i wykazu pomocy dydaktycznych określa załącznik nr 4 i nr 4a (wykaz pomocy dydaktycznych).


Termin składania wniosków: do dnia 31 maja 2021 r.Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie zakupu:

 • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych  prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach październik – grudzień 2020 r. lub w miesiącach styczeń – wrzesień 2021 r.) obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych, który został dofinansowany z innych źródeł pochodzących z budżetu państwa.
Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach - pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu lub wstępny (końcowy) protokół odbioru;

 • w przypadku pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących funkcji dydaktycznych - protokół odbioru robót - przykładowy wzór określa załącznik nr 5d;

 • wykaz zakupionego w roku bieżącym lub planowanego do zakupienia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych odrębnie dla każdego pomieszczenia, opiewający na kwotę wnioskowaną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5e.


Terminy składania wniosków:

 • do dnia 28 maja 2021 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w okresie od 25 września – do końca grudnia roku poprzedniego oraz w I kwartale 2021 r.,

 • do dnia 4 października 2021 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2021 r.

Szczegóły na stronie ministerialnej: >>> link<<<

Poproś o wzór wniosku do wypełnienia.

Zapraszamy do kontaktu: 500-038-291