Regulamin Kart Upominkowych Tesora.eu

I.  Agenda

1. Organizator ? Tesora Marzena Paczyńska z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kasztanowej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana w rejestrze Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białek NIP 547-195-84-84; REGON 242794509. Właściciel serwisu internetowego www.tesora.eu
2. Nabywca - osoba, która otrzymała od Tesora Marzena Paczyńska kartę upominkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
3. Użytkownik - posiadacz Karty upominkowej.
4. Karta Upominkowa ? elektroniczny środek płatniczy, który może zostać wykorzystany przy płatności za zakupy w sklepie internetowym Organizatora. Każda Karta Upominkowa posiada swój numer i termin ważności.
5. Numer Karty upominkowej ? numeryczny ciąg znaków. W celu skorzystania z Bonu Upominkowego wpisywany jest w informacjach dodatkowych do zamówienia w sklepie internetowym ?www.tesora.eu.
6. Termin ważności Karty Upominkowej ? data określająca nieprzekraczalny termin wykorzystania Karty Upominkowej.
7. Zamówienie ? nawiązanie wstępnej umowy pomiędzy Organizatorem a Nabywcą, której przedmiotem są towary znajdujące się w sklepie internetowym Organizatora. Ma na celu przekazanie Nabywcy towarów w zamian za przekazanie środków pieniężnych na konto Organizatora.
8. Sklep internetowy ? serwis internetowy umożliwiający Nabywcy oraz Użytkownikowi zakup towarów Organizatora zgodnie z regulaminem sklepu.
9. Nota obciążeniowa ? dokument, na podstawie którego Nabywca opłaca zakup Karty Upominkowej zamówionej u Organizatora.

II. Zasady wykorzystania Kart Upominkowych
 
1. Karta Podarunkowa, którą można zakupić w sklepie internetowym Organizatora.
2. Kartę Upominkową Organizatora można zakupić poprzez dodanie produktów do koszyka na stronie www.tesora.eu.
3. Wartość Bonu Upominkowego, jaki może nabyć Nabywca w sklepie internetowym, wynosi: 50 zł, 100zł, 200 zł.
4. Istnieje możliwość zakupu kilku Kart Upominkowych przy jednym zamówieniu.
5. Płatność za zamówienie Karty Upominkowej należy przekazać na konto Organizatora w formie przedpłaty, nie później niż 2 dni od momentu złożenia zamówienia.
6. Płatność za Kartę Upominkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej.
7. Nabywca opłaca zamówienie Karty Upominkowej na podstawie Noty Obciążeniowej, którą otrzymuje na adres e-mail podany w zamówieniu, do dwóch dni roboczych po złożeniu zamówienia na stronie internetowej Organizatora.
8. Dowodem prawidłowego złożenia zamówienia oraz jego opłacenia są potwierdzenia: potwierdzenie zamówienia - zawierające numer zamówienia oraz potwierdzenie płatności, które Nabywca otrzymuje na podany przy zamówieniu adres e-mail.
9. Kupując Kartę Upominkową za pośrednictwem sklepu internetowego Nabywca nie zostaje obciążony kosztami dostarczenia zamówionego Bonu. Koszt ten w całości ponosi Organizator.
10. Organizator jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi Kartę Upominkową drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
11. Organizator zobowiązuje się do wydania Użytkownikowi Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.
12. Wydanie Użytkownikowi Karty Podarunkowej następuje w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora środków pieniężnych przesyłanych przez Nabywcę.
13. Kartę Upominkową może wykorzystać każdy posiadacz ważnej Kartu Upominkowej.
14. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
15. Karta Podarunkowa musi zostać wykorzystana jednorazowo w całości.
16. Kartę Upominkową można wykorzystać tylko i wyłącznie na stronie internetowej www.tesora.eu
17. Termin ważności określony jest na Karcie Upominkowej.
18. Karta Upominkowa po upływie terminu ważności nie będzie realizowana.
19. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce lub w inny sposób, w przypadku gdy wartość towaru zakupionego przez Użytkownika jest mniejsza niż wartość realizowanej Karty Podarunkowej.
20. Jeśli wartość zamówienia w sklepie internetowym przekroczy wartość Karty Upominkowej, Użytkownik powinien dopłacić za zamówienie dokonując wpłaty różnicy na konto organizatora 06 1050 1070 1000 0097 2041 5109.
21. Nie ma możliwości doładowania Karty Upominkowej.

III. Odpowiedzialność Użytkownika

1. Odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Karty Upominkowej przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania mu Karty Upominkowej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Upominkowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Upominkowej.
3. Karta Upominkowa nie może zostać zablokowana lub zastrzeżona, za wyjątkiem przypadków wskazanych w Regulaminie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację Karty Upominkowej przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Upominkowej).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Upominkową, która została utracona (w tym zniszczona lub skradziona) lub uszkodzona po jego wydaniu Użytkownikowi.

IV. Zwroty i reklamacje
1. Wszelkie uwagi reklamacje dotyczące realizacji Kart Podarunkowych należy zgłaszać drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie na adres: Tesora Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała. Adres email [email protected], Telefon 500-038-291.
2. Karta Upominkowa nie podlega zwrotowi, ani wymianie.
3. Towar kupiony na Kartę Podarunkową nie podlega zwrotowi, ani wymianie.
4. Użytkownik może złożyć reklamację na towar, który zakupił za pomocą Karty Upominkowej. Reklamacje składane są poprzez formularz na stronie https://tesora.eu/pl/kontakt
5. Szczegółowe zasady zwrotów i reklamacji określa regulamin sklepu internetowego www.tesora.eu

V. Postanowienia końcowe
1. Karta Upominkowa Organizatora jest bonem różnego przeznaczenia, zgodnie z definicją wynikającą z art. 2 pkt 44 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)
2. Opodatkowanie dostawy w przypadku stosowania Karty Upominkowej Organizatora odbywa się zgodnie z art. 8b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)
3. Nabywca oraz Użytkownik Karty Upominkowej, przystępując do kupna Karty Upominkowej oraz jego wykorzystania, oświadczają, że zapoznali się i akceptują treść niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Treść Regulaminu jest stale dostępna dla Użytkowników. O zmianach niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail, na adres e-mail podany podczas zamówienia.