REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.tesora.eu§ 1. Postanowienia ogólne1. Niniejszy Regulamin (Regulamin) określa zasady zawierania pomiędzy Tesora Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała (zwaną dalej Sprzedającym), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s gospodarki a Konsumentami (Konsument) umów sprzedaży rzeczy ruchomych, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Konsumentów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.tesora.eu,

2. Właścicielem sklepu internetowego www.tesora.eu (Sklep Internetowy) oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych, jest jest firma Tesora Marzena Paczyńska, NIP: 547-195-84-84, REGON 242794509. Adres poczty elektronicznej [email protected] telefon (33) 812 00 39


3. Konsument, należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3a. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

4. Formularzu Rejestracji należy przez to rozumieć usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Konsument podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego.

5. Formularzu Zamówienia należy przez to rozumieć usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Konsument nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego.

6. Trwały nośnik należy przez to rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD/DVD/Blu-ray, karta pamięci, dysk twardy, poczta elektroniczna (e-mail), SMS;


7. Informacje o produktach oferowanych przez Sprzedającego zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego, nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1209 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Konsumentów Sklepu Internetowego. Konsument zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

9. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

10. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Konsumenta.

11. Chcąc korzystać ze Sklepu Internetowego, Konsument powinien posiadać komputer PC, szerokopasmowe łącze internetowe, przeglądarkę internetową obsługującą CSS i JavaScript, włączoną obsługę plików cookies, włączoną obsługę okien wyskakujących (pop-up).§ 2.  Składanie zamówień1. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.

2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

3. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Konsumenta produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Konsument jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego produktu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Konsument otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez Konsumenta/ zapłata za zamówiony produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Konsumenta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

4. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli.

6. W przypadku dokonania przez Konsumenta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Konsumenta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty lub informacje.

7. Wysłanie zamówienia przez Konsumenta stanowi ofertę Konsumenta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Do złożenia zamówienia na stronie Sklepu Internetowego używa się przycisku oznaczonego słowami zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Korzystając z tego przycisku, Konsument w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

9. Sprzedający przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w terminie do 7 dni po jej zawarciu, najpóźniej jednak w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

10. Po wysłaniu zamówienia Konsument otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

11. Konsument ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: [email protected]

12. Zdjęcia produktów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Konsumenta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.§ 3. Warunki dostawy1. W przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności termin zapłaty wynosi do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Produkt wówczas jest rezerwowany pod zamówienie Konsumenta. Brak zapłaty w wymienionym terminie powoduje zwolnienie produktu do dalszej sprzedaży. Dostawa następuje od 3 do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.

2. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest do 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dokładny czas realizacji zamówienia można określić przez kontakt ze Sprzedającym.

3. Za przesyłki do wartości 1000 zł brutto, Sprzedający pobiera zryczałtowaną opłatę za transport w wysokości 9,99 zł brutto przedpłata a 18 zł brutto za pobraniem ( płatność w obecności kuriera). Koszt transportu produktu ponosi Konsument i jest on doliczany do ceny za wybrany produkt.

4. Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł brutto, dostarczane są na koszt Sprzedającego.

5. Dostawy są realizowane przez Sprzedającego za pośrednictwem wybranych kurierów ( DHL, INPOST, Paczka w Ruchu/Orlen Paczka - od 1.09.2021).

6. W przypadku chwilowej niedostępności części zamówionych przez Konsumenta produktów, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie klienta.

7. Nie istnieją inne ograniczenia dotyczące dostarczenia towaru Konsumentowi.

8. Faktura wysyłana jest na adres e-mail w trakcie wysyłki zamówienia. Klient, który potrzebuje dokument w formie papierowej proszony jest o dopisanie swojego życzenia w uwagach do zamówienia.

9. Konsument wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

10. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika Sprzedający prosi o bardzo wyraźne zaznaczenie tego faktu na formularzu zamówienia.

11. Konsument, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W razie uszkodzenia należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.

12. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za wydany mu produkt lub za wykonane usługi, których nie zamówił.§ 4. Sposoby zapłaty1. Standardową formą płatności jest płatność przy odbiorze lub w formie przelewu bankowego. Dane bankowe: ING Bank Śląski S.A., numer rachunku: 06 1050 1070 1000 0097 2041 5109. Termin i forma płatności określone są na fakturze.


2. W celu uzgodnienia indywidualnych warunków płatności prosimy kontaktować się z Działem Sprzedaży Sprzedającego.

3. Sprzedający nie żąda od Konsumenta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Aktualne i dostępne formy płatności to:
a) gotówka (pobranie) - zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze produktu,
b) przedpłata na konto Sprzedającego wskazane powyżej,
c) przelew bankowy/przelew elektroniczny na konto Sprzedającego za pomocą operatorów płatniczych Imoje  (płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez system płatności Imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach oraz operatora Payu.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.§ 5. Ceny1. Wszystkie ceny podane w katalogu i zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT) i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

§ 6. Jakość i gwarancje1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i najwyższej jakości.

2. Do wielu produktów dołączone są dokumenty gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku. Towary sprzedawane w sklepie są objęte gwarancją producenta. Gwarancja udzielana jest na okres 2 (dwóch) lat licząc od dnia, kiedy rzecz została Konsumentowi wydana.

3. Oświadczenie gwarancyjne jest sporządzone w języku polskim i zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Sprzedający wydaje Konsumentowi wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

5. Roszczenia z tytułu gwarancji Konsument może realizować wyłącznie wobec gwaranta czyli podmiotu, który złożył oświadczenie gwarancyjne określonej treści, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji.

6. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta inny sposób zaspokojenia.§ 7. Odstąpienie od umowy1. Konsument/Konsument Przedsiębiorca, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są na stronie sklepu w zakładce Zwroty i Reklamacje

2. Konsument/Konsument Przedsiębiorca wykonuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej e-mailem wysłanym na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem: https://tesora.eu/pl/content/12-zwroty-i-reklamacje

3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta/Konsument Przedsiębiorca poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Tesora Marzena Paczyńska. Bielsko-Biała 43-300, ul. Kasztanowa 5 z dopiskiem Dział Zwrotów.

4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta/Konsumenta Przedsiębiorcę z uprawnienia do odstąpienia od umowy drogą elektroniczną Sprzedający niezwłocznie dokona potwierdzenia na trwałym nośniku jego otrzymania.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu rzeczy (odesłania produktu) do Sprzedającego, ponosi Konsument/Konsument Przedsiębiorca.

6. Zwracany w tym trybie produkt musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

7. Konsument/Konsument Przedsiębiorca ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  ( Dz.U 2014r.  poz. 827 ze zm.). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy i odsyła produkt do Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu Konsumentowi/Konsumentowi Przedsiębiorcy wszystkich płatności w tym kosztów dostarczenia rzeczy. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia koszt zwrotu ponosi kupujący. Jeżeli Konsument/Konsument Przedsiębiorca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Konsumentowi Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Konsumentowi Przedsiębiorcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Konsument/Konsument Przedsiębiorca wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ponosi on koszty za usługi, które były mu świadczone do momentu odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do czasu ich trwania.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.§ 8 Procedura reklamacyjna1. Sprzedający odpowiada względem Konsumenta/Konsumenta Przedsiębiorcę, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub wadę prawną (rękojmia).

2. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta/Konsumenta Przedsiębiorcę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument/Konsument Przedsiębiorca poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi/Konsumentowi Przedsiębiorcy wydana w stanie niezupełnym.

3. Na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta/Konsumenta Przedsiębiorcy za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta/Konsumenta Przedsiębiorcy, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.


5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

6. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta/Konsumenta Przedsiębiorcy, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedający jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wadliwy produkt, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty jego wydania.

8. W przypadku wady fizycznej rzeczy, reklamowany produkt wraz z pismem reklamacyjnym określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji roszczeń z tytułu rękojmi, należy przesłać na koszt Sprzedającego na adres jego siedziby. Konsument może skorzystać z formularza reklamacji. Konsument/Konsument Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć wadliwy produkt do miejsca określonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie wskazano do miejsca, w którym towar został wydany.

9. Jeżeli kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzeniu wady produktu, w ciągu roku od stwierdzenia wady, traci on uprawnienie z rękojmi do usunięcia tej wady lub wymiany rzeczy. Jeśli kupującym jest Konsument, termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od wydania towaru kupującemu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.

10. Z tytułu rękojmi Konsument/Konsument Przedsiębiorca może żądać:


1/ naprawienia produktu,
2/ wymiany produktu na wolny od wad,
3/ obniżenia ceny lub
4/ odstąpić od umowy.

11. Jeżeli Konsument/Konsument Przedsiębiorca zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 12. Sprzedający ma prawo do czternastodniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania produktu wraz z reklamacją, a o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Konsumenta, umożliwiając mu zapoznanie się z treścią odpowiedzi na reklamację.

13. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający dokona naprawy lub wymiany produktu na wolny od wad w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

14. Omyłkowo zamówiony produkt lub produkt, który się Konsumentowi nie podoba, Sprzedający przyjmie ewentualnie z powrotem na podstawie odrębnej umowy z Konsumentem w ciągu 10 dni, pod warunkiem jednakże, że produkt jest nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu. Koszt wysyłki zwracanego produktu pokrywa Konsument. Z możliwości zwrotu wyłączone są książki oraz programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez Konsumenta. Wyłączone są również towary wyprodukowane na specjalne zamówienie Konsumenta.

15. Reklamacje dotyczące wyłącznie ilości dostarczonego produktu powinny zostać zgłaszane przez Konsumenta w terminie 7 dni od daty wydania produktu.§ 9. Ochrona danych osobowych1. Administratorem danych osobowych Konsumenta jest firma Tesora Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-195-84-84, REGON 242794509. W spółce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

2. Dane osobowe Konsumenta zbierane są przez Administratora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i formularza zamówienia, dostępnych na stronie www.tesora.eu w celu realizacji zawartej z Konsumentem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1), (RODO) oraz w celach:
a) realizacji usługi Newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b) marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Podanie przez Konsumenta danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Sprzedawca przetwarzać będzie dane osobowe Konsumenta jedynie w zakresie i celu wynikającym z zawartej umowy. Podanie danych osobowych przez Konsumenta w celach marketingowych, realizacji usługi Newsletter oraz przesyłania informacji handlowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji niniejszych celów.

4. Odbiorcami danych osobowych Konsumenta będą:

a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Sprzedawcy w celu obsługi witryny www.tesora.eu;

b) podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy;

c) podmioty świadczące usługi dostawy;

d) dostawcy płatności on-line;

e) podmioty współpracujące w zakresie realizacji usługi Newsletter, sms; na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww/ podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

f) podmioty, którym sprzedawca ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe Konsumenta przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu na mocy obowiązujących przepisów prawa; w przypadku wyrażenia zgody ? do momentu odwołania zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

6. Konsumentowi w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Konsument może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.§ 10. Postanowienia końcowe1. Sprzedająca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2070 z późn. zm.).

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Konsument dokonując zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacji. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest również w formacie pdf. wraz z datą, od której obowiązuje. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu.

3. Zmiana Regulaminu zostanie również przesłana Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail. Konsument zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm.).

5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci skierowania sprawy na drogę mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały bądź przed sąd polubowny, w szczególności stały polubowny sąd konsumencki działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Adresy i zasady dostępu do tych procedur znajdują się m.in. na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji oraz na stronach internetowych innych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Konsument ma również możliwość skorzystania z Platformy ODR do rozstrzygania sporów link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL oraz skontaktować się z nami pod adresem [email protected]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) oraz polskie przepisy w tym zakresie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:
a) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.);
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1219 z późn. zm.);
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);